Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

ŘEŠENÍ

Etapa 1 (2016): Příprava dat a podkladů

  • Byla shromážděna data pro statistický základ hodnocení – predikční modely nehodovosti a hodnoty účinnosti opatření. K vývoji byla využita data z plošných databází: nehodová data (Policie ČR), data o silniční síti (Silniční databanka ŘSD ČR), dopravní data (intenzita z Celostátního sčítání dopravy; dále doplňkové dopravní průzkumy).
  • Vytvořené podklady umožnily kvantifikaci bezpečnosti na zvolených konfiguracích prvků (křižovatkách, úsecích…) a na okolní síti.

Etapa 2 (2017): Vytvoření on-line aplikace a metodiky

Data a podklady byly využity k vytvoření on-line aplikace a metodiky:

  • On-line aplikace obsahuje dopravně-inženýrská a statistická data a podklady; umožní zobrazení tras v mapě a zjednoduší výpočet RSIA.
  • Metodika obsahuje popis (návod) k provádění RSIA, včetně implementace do stávajících postupů EIA a Směrnice pro dokumentaci staveb PK. Dále obsahuje vzorový příklad RSIA z praxe. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy.
Projekt TD03000171 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR
frantisek.vomacka@cdv.cz