Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

O PROJEKTU

Proč?

  • Doprava má řadu přínosů, avšak i negativních externalit jako jsou dopravní nehody nebo dopady na životní prostředí. Zatímco však dopady na životní prostředí jsou důkladně analyzovány (pomocí EIA), pro hodnocení dopadů na bezpečnost (RSIA – road safety impact assessment) neexistuje jednotný postup.
  • RSIA je jedním z nástrojů evropské Směrnice 2008/96/ES, transponované v roce 2011 do českého právního řádu (jako „hodnocení dopadů na bezpečnost silničního provozu u vyhledávacích studií“). Na rozdíl od ostatních nástrojů (např. bezpečnostního auditu nebo inspekce) se však doposud systematicky nepoužívá. Důvodem může být i neexistence podkladů pro jeho kvalifikované provedení.

Jak?

  • Výsledkem RSIA je variantní analýza dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě. RSIA umožňuje výběr varianty (např. obchvatu obce), která bude z hlediska bezpečnosti optimální.
  • Narozdíl od jednoduchých postupů, používaných např. v HDM-4, je postup inovativní v aplikaci predikčních modelů nehodovosti a hodnot účinnosti opatření.

Projekt DOPAD vytvořil nástroje, které umožňují efektivní provádění RSIA v praxi. 

Projekt TD03000171 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR
frantisek.vomacka@cdv.cz