Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

ODKAZY

 

Předchozí související projekty Centra dopravního výzkumu, v. v. i.:

  • VEOBEZ (Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích)
  • IDEKO (Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu)
  • EFEKTIV (Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských parametrů)
  • ISPROFOND 5006210255 (Predikční modely nehodovosti – nástroj systematické identifikace kritických míst silniční sítě)

 

Příklady zahraničních systémů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost:

 

Zahraniční databáze hodnot účinnosti opatření:

Projekt TD03000171 byl řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.
s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Technologická agentura ČR
frantisek.vomacka@cdv.cz